Cebuano número de 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Um Usa -
2 Dois Duha ka -
3 Três Tulo ka -
4 Quatro Upat ka -
5 Cinco Lima ka -
6 Seis Unom ka -
7 Sete Pito ka -
8 Oito Walo ka -
9 Nove Siyam -
10 Dez Napulo ka mga -
11 Dez um Onse -
12 Dez dois Napulog Duha ka mga -
13 Dez três Trese -
14 Dez quatro Napulo ug upat ka -
15 Dez cinco Kinse -
16 Dez seis Napulo ug unom ka -
17 Dez sete Sa napulo ug pito -
18 Dez oito Sa napulo ug walo -
19 Dez nove Napulo ug siyam -
20 Vinte Baynte -
21 Vinte um Baynte sa usa ka -
22 Vinte dois Kaluhaan ug duha ka -
23 Vinte três Baynte sa tulo ka -
24 Vinte quatro Kaluhaan ug upat ka -
25 Vinte cinco Kaluhaan ug lima ka -
26 Vinte seis Baynte unom ka -
27 Vinte sete Baynte pito ka -
28 Vinte oito Baynte walo ka -
29 Vinte nove Kaluhaan ug siyam ka -
30 Trinta Katloan -
31 Trinta um Katloan ka sa usa ka -
32 Trinta dois Katloan ug duha ka -
33 Trinta três Katloan ka sa tulo ka -
34 Trinta quatro Katloan ug upat ka -
35 Trinta cinco Katloan ka ug lima ka -
36 Trinta seis Katloan ka sa unom ka -
37 Trinta sete Katloan ka pito ka -
38 Trinta oito Katloan walo ka -
39 Trinta nove Katloan ug siyam ka -
40 Quarenta Kap-atan -
41 Quarenta um Kap-atan sa usa ka -
42 Quarenta dois Kap-atan ug duha ka -
43 Quarenta três Kap-atan sa tulo ka -
44 Quarenta quatro Kap-atan ug upat ka -
45 Quarenta cinco Kap-atan ug lima ka -
46 Quarenta seis Kap-atan ug unom ka -
47 Quarenta sete Kap-atan ug pito ka -
48 Quarenta oito Kap-atan ug walo ka mga -
49 Quarenta nove Kap-atan ug siyam ka -
50 Cinqüenta Kalim-an -
51 Cinqüenta um Kalim-an sa usa ka -
52 Cinqüenta dois Kalim-an sa duha ka mga -
53 Cinqüenta três Kalim-an sa tulo ka mga -
54 Cinqüenta quatro Kalim-an sa upat ka -
55 Cinqüenta cinco Kalim-an sa lima ka -
56 Cinquenta seis Kalim-an ug unom ka -
57 Cinqüenta sete Kalim-an ug pito ka -
58 Cinqüenta oito Kalim-an sa walo ka -
59 Cinquenta nove Kalim-an ug siyam ka -
60 Sessenta Kan-uman -
61 Sessenta um Kan-uman ka sa usa ka -
62 Sessenta dois Kan-uman ug duha ka -
63 Sessenta três Kan-uman sa tulo ka -
64 Sessenta quatro Kan-uman ug upat ka -
65 Sessenta cinco Kan-uman ug lima ka -
66 Sessenta seis Kan-uman ug unom ka -
67 Sessenta sete Kan-uman ug pito ka -
68 Sessenta oito Kan-uman ug walo ka mga -
69 Sessenta nove Kan-uman ug siyam ka -
70 Setenta Seventy -
71 Setenta um Seventy sa usa ka -
72 Setenta dois Seventy sa duha ka -
73 Setenta três Seventy sa tulo ka -
74 Setenta quatro Seventy sa upat ka -
75 Setenta cinco Kapitoan ug lima ka -
76 Setenta seis Kapitoan ug unom ka -
77 Setenta sete Seventy sa pito ka -
78 Setenta oito Seventy sa walo ka -
79 Setenta nove Seventy siyam ka -
80 Oitenta Otsenta -
81 Oitenta um Otsenta sa usa ka -
82 Oitenta dois Otsenta duha ka -
83 Oitenta três Otsenta sa tulo ka -
84 Oitenta quatro Otsenta upat ka -
85 Oitenta cinco Kawaloan ug lima ka -
86 Oitenta seis Otsenta unom ka -
87 Oitenta sete Otsenta pito ka -
88 Oitenta oito Otsenta walo ka -
89 Oitenta nove Otsenta siyam ka -
90 Noventa Kasiyaman -
91 Noventa um Nubenta sa usa ka -
92 Noventa dois Kasiyaman ug duha ka -
93 Noventa três Nubenta -
94 Noventa quatro Kasiyaman ug upat ka -
95 Noventa cinco Kasiyaman ug lima ka -
96 Noventa seis Kasiyaman ug unom ka -
97 Noventa sete Kasiyaman ug pito ka -
98 Noventa oito Kasiyaman walo ka -
99 Noventa nove Kasiyaman ug siyam ka -
100 Cem Usa ka gatus ka -