Albanês número de 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Um Një -
2 Dois Dy -
3 Três Tre -
4 Quatro Katër -
5 Cinco Pesë -
6 Seis Gjashtë -
7 Sete Shtatë -
8 Oito Tetë -
9 Nove Nëntë -
10 Dez Dhjetë -
11 Dez um Njëmbëdhjetë -
12 Dez dois Dymbëdhjetë -
13 Dez três Trembëdhjetë -
14 Dez quatro Katërmbëdhjetë -
15 Dez cinco Pesëmbëdhjetë -
16 Dez seis Gjashtëmbëdhjetë -
17 Dez sete Shtatëmbëdhjetë -
18 Dez oito Tetëmbëdhjetë -
19 Dez nove Nëntëmbëdhjetë -
20 Vinte Njëzet -
21 Vinte um Njëzet e një -
22 Vinte dois Njëzet e dy -
23 Vinte três Njëzet e tre -
24 Vinte quatro Njëzet e katër -
25 Vinte cinco Njëzet e pese -
26 Vinte seis Njëzet e gjashtë -
27 Vinte sete Njëzet e shtatë -
28 Vinte oito Njëzet e tetë -
29 Vinte nove Njëzet e nëntë -
30 Trinta Tridhjetë -
31 Trinta um Tridhjetë një -
32 Trinta dois Tridhjetë e dy -
33 Trinta três Tridhjetë e tre -
34 Trinta quatro Tridhjetë e katër -
35 Trinta cinco Tridhjetë e pesë -
36 Trinta seis Tridhjetë e gjashtë -
37 Trinta sete Tridhjetë e shtatë -
38 Trinta oito Tridhjetë e tetë -
39 Trinta nove Tridhjetë e nëntë -
40 Quarenta Dyzetë -
41 Quarenta um Dyzet e një -
42 Quarenta dois Dyzet e dy -
43 Quarenta três Dyzet e tre -
44 Quarenta quatro Dyzet e katër -
45 Quarenta cinco Dyzet e pesë -
46 Quarenta seis Dyzet e gjashtë -
47 Quarenta sete Dyzet e shtatë -
48 Quarenta oito Dyzet e tetë -
49 Quarenta nove Dyzet e nëntë -
50 Cinqüenta Pesëdhjetë -
51 Cinqüenta um Pesëdhjetë e një -
52 Cinqüenta dois Pesëdhjetë e dy -
53 Cinqüenta três Pesëdhjetë e tre -
54 Cinqüenta quatro Pesëdhjetë e katër -
55 Cinqüenta cinco Pesëdhjetë e pesë -
56 Cinquenta seis Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Cinqüenta sete Pesëdhjetë e shtatë -
58 Cinqüenta oito Pesëdhjetë e tetë -
59 Cinquenta nove Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sessenta Gjashtëdhjetë -
61 Sessenta um Gjashtëdhjetë e një -
62 Sessenta dois Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sessenta três Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sessenta quatro Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sessenta cinco Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sessenta seis Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sessenta sete Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sessenta oito Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sessenta nove Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Setenta Shtatëdhjetë -
71 Setenta um Shtatëdhjetë e një -
72 Setenta dois Shtatëdhjetë e dy -
73 Setenta três Shtatëdhjetë e tre -
74 Setenta quatro Shtatëdhjetë e katër -
75 Setenta cinco Shtatëdhjetë e pesë -
76 Setenta seis Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Setenta sete Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Setenta oito Shtatëdhjetë e tetë -
79 Setenta nove Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Oitenta Tetëdhjetë -
81 Oitenta um Tetëdhjetë e një -
82 Oitenta dois Tetëdhjetë e dy -
83 Oitenta três Tetëdhjetë e tre -
84 Oitenta quatro Tetëdhjetë e katër -
85 Oitenta cinco Tetëdhjetë e pesë -
86 Oitenta seis Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Oitenta sete Tetëdhjetë e shtatë -
88 Oitenta oito Tetëdhjetë e tetë -
89 Oitenta nove Tetëdhjetë e nëntë -
90 Noventa Nëntëdhjetë -
91 Noventa um Nëntëdhjetë e një -
92 Noventa dois Nëntëdhjetë e dy -
93 Noventa três Nëntëdhjetë e tre -
94 Noventa quatro Nëntëdhjetë e katër -
95 Noventa cinco Nëntëdhjetë e pesë -
96 Noventa seis Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Noventa sete Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Noventa oito Nëntëdhjetë e tetë -
99 Noventa nove Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Cem Njëqindë -